Logo
First slide

โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบินนิคส์

จากประสบการณ์การศึกษา, ประสบการณ์การการทำงานด้านธุรกิจการบินมาไม่ต่ำกว่า 25 ปี ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นผู้จัดการสายการบินต่างประเทศ ทำให้ผู้ก่อตั้ง NICS เล็งเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้อง มีโรงเรียนอบรมวิชาชีพระยะสั้น ด้านธุรกิจการบิน, ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร จึงได้จัดตั้งโรงเรียน NICS ขึ้นโดยได้รับการอนุมัติ และสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียน NICS เป็นแหล่ง ความรู้ แหล่งงานของวงการธุรกิจการบินและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญสู่ วงการธุรกิจการบิน ,บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดำเนินงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ

“ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน เรียนเข้าใจง่าย มีวุฒิรับรอง นำไปประกอบอาชีพได้ทันที”

หลักสูตรการเรียน

Course นำเข้าส่งออก – ตัวแทนออกของ – การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Import – Export – Shipping - Forwarder

LOGISTICS

หลักสูตรครบวงจร ที่ อบรมการทำงานระดับปฏิบัติการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสาร ขั้นตอนการทำงานที่ จำเป็นด้านนำเข้า-ส่งออก, พิธีการศุลกากรและการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ

Read more...

Course ตัวแทนออกของ

SHIPPING

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นด้านนำเข้า-ส่งออก ,พิธีการ ศุลกากรทั้งขาเข้าขาออก เพื่อให้ผู้อบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ ได้อย่างมั่นใจ ในการ ปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องและ แม่นยำเพื่อลดความเสี่ยง ในเรื่องพิธีการศุลกากร การทำงานชอง ชิ้ปปิ้ง เพื่อสอบเป็นตัวแทนออกของ

Read more...

Course ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของโรงเรียน NICS จึงได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับคนไทยเพื่อให้บัณฑิตใหม่หรือพนักงานบริษัท ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยจะคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายเป็นเร็ว เห็นผลในเวลาอันสั้น

Read more...