Logo
First slide
Company Profile
โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบินนิคส์

ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 25.. คำว่า “ NICS ” เป็นคำย่อจาก “ Newly Industrialized Countries ” หรือ “ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ” ในช่วงกระแสแห่งการแข่งขันให้สู่ความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมของประเทศในแถบอาเซียนนี้ โรงเรียนนิคส์ ซึ่งคอยความเป็น NICS ตัวที่ 5 ของ ประเทศไทย จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่หวังจะมีส่วนในการขับเคลื่อน ให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น NICS ตัวที่ 5 โดยได้รับการอนุมัติและสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนธุรกิจการบินแห่งแรกของประเทศไทย

จากประสบการณ์การศึกษาและประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจการบินมา 25 ปี ทำให้ผู้ก่อตั้งโรงเรียน NICS ซึ่งมีวิสัยทัศน์ไกล ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทย ต้องมีโรงเรียนจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านธุรกิจการบินอย่างครบวงจรให้เป็นหลักสูตรต่อยอดจากมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ เข้าสู่วงการธุรกิจการบิน และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบินนิคส์ (NICS) จึงได้รับคำชมเชยจากวงการธุรกิจการบินว่า เป็นคนไทยคนแรกที่เป็นผู้จัดการสายการบินต่างประเทศ และเป็นบุคลากรคนแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนธุรกิจการบินให้เป็นแหล่งความรู้และแหล่งงานของวงการธุรกิจการบิน ภายใต้นิยามว่า “ โรงเรียนภายใต้มาตรฐานสายการบิน ”

ความสำเร็จของโรงเรียน NICS เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรก
ของการก่อตั้งโรงเรียน ด้วยเหตุผลดังนี้
  • ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินต่างๆ ทั้งหลักสูตรการอบรมและการบริหารงานของโรงเรียน NICS โดยการส่งเสริมให้ บุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมเป็นทีมงานอาจารย์ตลอดมา
  • บุคลากรอาจารย์ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ ในงานอาชีพทั้งที่จากสายการบินต่างๆ บริษัทส่งออก บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศ ( AIR CARGO ) บริษัทท่องเที่ยว บริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ( TICKETING AGENT ) โดยมุ่งความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก
  • วิธีการจัดการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่ี่เข้าทำงาน จึงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพนักงานทุกคนที่จบการอบรมจาก NICS สามารถปฏิบัติงานได้ทันที เทียบเท่ากับการมีประสบการณ์มา 2 ปี