Logo
First slide

หลักสูตรตัวแทนออกของ - SHIPPING

ตัวแทนออกของ

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ส่งออก และ ผู้นำเข้า โดยเกี่ยวข้องกับสองหน่วยงาน คือกรมศุลกากร ที่คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสาร เสียภาษี และดำเนินการตามพิธีศุลกากร ส่วนที่สอง เกี่ยวข้องกับการท่าเรือ ฯ หรือท่าอากาศยานโดยตรง คือกระบวนการที่ไปปล่อยของออกจากท่าเรือ ฯ หรือท่าอากาศยาน ในการดำเนินพิธีการศุลกากรนั้นมีความซับซ้อนในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกพิกัดสินค้านำเข้าส่งออก การตรวจสอบขอใบอนุญาต การจัดทำและส่งใบขน รวมถึงการตรวจปล่อยสินค้าซึ่งสินค้าแต่ละประเภทมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกันไป ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนออกของ จึงจำเป็นต้องอบรมทักษะความรู้ด้านนี้โดยตรง จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้


หลักสูตรนี้รับรองโดยมาตรฐานกรมศุลกากร
ผู้ที่จบการอบรม มีสิทธิสอบเป็นตัวแทนออกของที่กรมศุลกากร
 • หลักสูตรตัวแทนออกของ หรือ พิธีการศุลกากร ( Shipping )

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร, จรรยาบรรณและหน้าที่ตัวแทนออกของ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการเสียภาษีสำหรับของนำเข้าและส่งออก
 • หลักกการและนโยบายภาษีอากร, ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร
 • ความรู้และหลักเกณฑ์การตีความและจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร
 • ของที่ได้รับยกเว้นตามพิกัดอัตราศุลกากรภาค 4 และพิกัดอัตราขาออก
 • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และพิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
 • การประเมินราคาศุลกากรตามระบบราคา GATT และการกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า
 • พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร ( e-Import , e-Export , e-Transition)
 • คำอธิบายรายละเอียดใบขนสินค้า พร้อมแบบสำแดงใบขนสินค้าขาเข้า – ขาออก
 • การคิดคำนวณค่าภาษีศุลกากร ในการนำเข้า – ส่งออกสินค้า
 • การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคา และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออกจากอารักขาศุลกากร
 • พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง ( การผ่านแดน , การถ่ายลำ ,ขนถ่ายข้างลำ ,ใบขนฯ Re-Export )
 • พิธีการส่วนบุคคล เอกสิทธิ์ และใบสุทธินำกลับ
 • พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน และพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
 • สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร, การส่งเสริมการลงทุน ,การคืนอากรตามมาตรา 29
 • สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร, การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ, การชดเชยค่าภาษีอากร, ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามพิกัดฯภาค 4
 • ประเภท , สิทธิประโยชน์ และพิธีการในคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • พิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอได้

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-255-3323 , 089-032-1037 , 088-255-3298