Logo
First slide

หลักสูตร โลจิสติกส์ (นำเข้าส่งออก – พิธีการศุลกากร – การขนส่งระหว่างประเทศ)
Course Import – Export – Shipping – Forwarder

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ...

ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก ธุรกิจรับจัดขนส่งสินค้า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หลักสูตรที่ให้ความรู้แบบครบวงจร เนื่องจากในการนำเข้าส่งออกสินค้า มีขั้นตอนและขบวนการมากมายที่ต้องทราบ ในด้านพิธีศุลกากร รวมถึงการจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งผู้ปฎิบัติงานในด้านนี้จำเป็นต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถคำนวณ ต้นทุนการขนส่งสินค้าในการดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออกได้ และต้องเข้าใจขั้นตอนด้านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยง ช่วยลดต้นทุนด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรและมีสิทธิสอบเป็นตัวแทนออกของหลังจบการอบรม

 • รายละเอียดหลักสูตร ...

 • เนื้อหาจะครอบคลุมการอบรม 3 หัวข้อ คือ

>>> หัวข้อนำเข้า - ส่งออก ( Import – Export )

 • ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกสินค้า
 • การทำสัญญาซื้อขายละสาระสำคัญ
 • เทอมการค้าสากลและเงื่อนไขราคา Inco-term ปี 2010
 • การเสนอราคาส่งออกและตัวแปร ในการกำหนดราคาล่าสุด
 • การคำนวณค่าขนส่งสินค้าทางทะเล และทางอากาศ
 • เอกสารการค้าระหว่างประเทศ ที่มาและวัตถุประสงค์การใช้
 • วิธีการชาระเงินการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติ
 • สาระสำคัญของ L/C , การวิเคราะห์,การตีความและการเปิด L/C
 • ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารขายตั๋วส่งออก B / C & L / C DISCREPANCY/ INDEMNITY และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรียกเก็บ
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก PACKING CREDIT การคำนวณดอกเบี้ย
 • สินเชื่อเพื่อการนาเข้า Trust Receipt (T/R ) และสาระสำคัญที่ควรทราบ
 • การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับผู้นาเข้า ผู้ส่งออก
 • มาตรการส่งเสริมการส่งออก B.O.I. การนิคม UPC 600

>>> หัวข้อพิธีการศุลกากรและตัวแทนออกของ ( Shipping )

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร, จรรยาบรรณและหน้าที่ตัวแทนออกของ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการเสียภาษีสำหรับของนำเข้าและส่งออก
 • หลักกการและนโยบายภาษีอากร, ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร
 • หลักเกณฑ์การตีความและจำแนกพิกัด
 • พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
 • การกำหนดราคาศุลกากรตามความตกลง GATT
 • องค์การค้าโลก (WTO), พิกัดอัตราศุลกากรเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
 • คำอธิบายรายละเอียดใบขนสินค้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษี
 • พิธีการศุลกากรทางอากาศยานและพิธีการสำหรับของเร่งด่วน
 • การคิดคำนวณค่าภาษีศุลกากร ในการนำเข้าสินค้า
 • การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า - ขาออก
 • การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า - ส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
 • พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ มาตรา 8 ทวิ (Bonder Store)
 • การส่งเสริมการลงทุน (BOI), เขตอุตสาหกรรมส่งออก, เขตปลอดอากร
 • สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร, การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ, การชดเชยค่าภาษีอากร, ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามพิกัดฯภาค 4

>>> หัวข้อด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( Forwarder )

 • เรียนธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
 • Overview of Logistics
 • เรียนรู้รูปแบบการทำงานอย่างครบวงจรโดยใช้ระบบ Logistics, Supply Chain
 • การติดต่อสายการบินและตัวแทนการขนส่งต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
 • การทำสำรองพื้นที่ระวางสินค้าตามเส้นทางต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการส่ง
 • วิธีการรับขนถ่ายสินค้า หีบห่อ การบรรจุ ให้เหมาะสมกับสินค้าประเภทต่าง ๆ
 • การขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ รวมถึงสัตว์สิ่งมีชีวิต และ ศพ
 • การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการขนส่งและตามความต้องการของลูกค้า
 • การส่งมอบสินค้าให้กับสายการบินตามวัน เวลา ที่กำหนด
 • เรียนรู้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบคลังสินค้า (Warehouse)
 • การคำนวณค่าระวาง, ขั้นตอนในการเลือกใช้อัตราค่าระวางแต่ละเภทของสินค้า
 • การกรอกตั๋วใบตราส่งสินค้า (Air Waybill Completion)