Logo
First slide

หลักสูตรนำเข้าส่งออก – ตัวแทนออกของ – การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Course Import – Export – Shipping - Forwarder

เราจะเริ่มต้นทำธุรกิจนำเข้า - ส่งออกอย่างไรดี ?

จริง ๆ แล้วหลายคนมีความสนใจอยากทำธุรกิจหรือสมัครงานด้านนำเข้าส่งออก แต่ติดตรงที่ต้องเริ่มอย่างไร ? แต่ละขั้นตอนในการทำมีอะไรบ้าง ? ต้องเตรียมเอกสารอย่างไร ? หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง ? ซึงผู้ที่สนใจทำธุรกิจนำเข้าส่งออกมือใหม่นั้นจำเป็นต้องมีความรู้ เพื่อที่จะสามารถจัดการ และดำเนินเรื่องได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น เพื่อก่อให้เกิดกำไรสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ

อยากทำธุรกิจนำเข้าส่งออก ต้องรู้สิ่งเหล่านี้

หลักสูตรที่ช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกก่อนการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือการทำงานสามารถเรียนได้ทั้งผู้ที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อนเพื่อให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันในโลกธุรกิจและตลาดแรงงาน ทุกท่านจะได้เข้าใจถึงขั้นตอนในการทำงาน และสามารถจัดการได้ว่าแต่ละเอกสารคืออะไร มีขั้นตอนที่มาและที่ไปอย่างไรเพื่อที่จะสามารถดำเนินเรื่องได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบที่ราชการกำหนด และยังสามารถตรวจสอบต้นทุนในการขนส่งสินค้าซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจได้

วิทยากรโดย

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญงานเฉพาะด้าน เช่น ผู้บริหารธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า, ผู้บริหารบริษัทอิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต , ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร ,ผู้บริหารบริษัทประกันภัย ,สายการเดินเรือ ,สายการบิน เป็นต้น

 • รายละเอียดหลักสูตร

การทำเอกสารนำเข้า – ส่งออก ( Import – Export )

 • ความรู้ทั่วไปและการเตรียมความพร้อมในการนำเข้า – ส่งออก
 • การจดทะเบียน ,การเลือกสินค้า ,ลู่ทางการตลาด
 • ข้อควรพิจารณาก่อนการซื้อขาย ,การทำสัญญาซื้อขายและสาระสำคัญ
 • เทอมการค้าสากลและเงื่อนไขราคา Inco – term ปี 2020
 • ตัวแปรในการกำหนดราคาและการเสนอราคาสินค้า
 • เอกสารที่ใช้ในการขนส่งทางทะเล
 • การคำนวณค่าระวางขนส่งสินค้าทางทะเล และ ทางอากาศ
 • การทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ ที่มา และวัตถุประสงค์การใช้
 • วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ ความเสี่ยง และวิธีการปฏิบัติ
 • รูปแบบการชำระเงินและระบบธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 • สาระสำคัญของ L / C และเงื่อนไขของ Discrepancy / Indemnity
 • ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารขายตั๋วส่งออกภายใต้ L/C ,ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บ
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit การคิดคำนวณดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ
 • สินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust receipt และสาระสำคัญที่ควรทราบ
 • ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้า และสินค้าที่มีการจัดระเบียบนำเข้า
 • ขั้นตอนการเปิด L / C เพื่อนำสินค้าเข้า
 • การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก
 • ข้อปฏิบัติและการบังคับใช้ UCP 600
 • การประกันภัยสินค้าทางทะเล

ตัวแทนออกของ หรือ พิธีการศุลกากร ( Shipping )

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร, จรรยาบรรณและหน้าที่ตัวแทนออกของ
 • กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก
 • หลักการและนโยบายภาษีอากร, ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร
 • ความรู้และหลักเกณฑ์การตีความและจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร
 • ของที่ได้รับยกเว้นตามพิกัดอัตราศุลกากรภาค 4 และพิกัดอัตราขาออก
 • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และพิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
 • การประเมินราคาศุลกากรตามระบบราคา GATTและการกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า
 • พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร ( e-Import , e-Export , e-Transition)
 • คำอธิบายรายละเอียดใบขนสินค้า พร้อมแบบสำแดงใบขนสินค้าขาเข้า – ขาออก
 • การคิดคำนวณค่าภาษีศุลกากร ในการนำเข้า – ส่งออกสินค้า
 • การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคา และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออกจากอารักขาศุลกากร
 • พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง ( การผ่านแดน , การถ่ายลำ ,ขนถ่ายข้างลำ ,ใบขนฯ Re-Export )
 • พิธีการส่วนบุคคล เอกสิทธิ์ และใบสุทธินำกลับ
 • พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน และพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
 • สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร, การส่งเสริมการลงทุน ,การคืนอากรตามมาตรา 29
 • หลักการและขั้นตอนการชดเชยค่าภาษีอากร, ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามพิกัดฯภาค 4
 • ประเภท , สิทธิประโยชน์ และพิธีการในคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • พิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 • ขั้นตอนปฏิบัติการขนส่งสินค้าขาเข้า - ขาออก
 • ข้อกำหนดการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้า (Packing requirement)
 • ระบบอุปกรณ์คลังสินค้า (Warehouse Equipment Systems)
 • อุปกรณ์ระวางบรรทุกสินค้า (Unit Load Device)
 • ใบตราส่งทางอากาศ (Air Waybill)
 • การออกใบตราส่งทางอากาศ (Air waybill issuing)
 • อัตราค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมในการขนส่งสินค้า
 • การคิดคำนวณค่าขนส่งสินค้า (Freight calculations)
 • การเรียกร้องค่าเสียหายและการป้องความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง
 • ใบรายงานความเสียหาย/สูญหายของสินค้า
 • ความรับผิดชอบของผู้ส่งและผู้ขนส่ง
“ โดยทุกท่านที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร และมีสิทธิสอบตัวแทนออกของที่กรมศุลกากร
ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการทำงานได้ทันที .. ”

โทร. 02-255-3323 , 089-032-1037 , 088-255-3298