Logo
First slide

หลักสูตร โลจิสติกส์ (Logistics)
การทำเอกสารนำเข้าส่งออก - พิธีการศุลกากร - การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

รับรองโดย ... กระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานกรมศุลกากร

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

การนำเข้าและส่งออกสินค้าในปัจจุบัน จะมีเอกสารต่างๆ สำหรับการดำเนินการในหลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากร, ตม., ท่าเรือ, บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและ อื่นๆ อีกมากมายซึ่งคนทำธุรกิจ หรือพนักงานมือใหม่อาจจะไม่ทราบ หรือไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน ขั้นตอนการทำมีอะไรบ้าง แต่ละเอกสารทำหน้าที่อะไร คืออะไร ซึ่งอาจเสี่ยงต่อผลประกอบการขององค์กรได้

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อ

เพื่อที่จะให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพ และขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการและดำเนินเรื่องได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันความเสี่ยงช่วยลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย เวลา เพิ่มผลประกอบการและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร หลังจบการอบรมได้รับวุฒิบัตรซึ่งรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีสิทธิสอบตัวแทนออกของที่กรมศุลกากร

 • รายละเอียดหลักสูตร ...

 • ครอบคลุมเนื้อหา 3 หัวข้อคือ

หัวข้อตัวแทนออกของและพิธีการศุลกากร ( Shipping )

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร, จรรยาบรรณและหน้าที่ตัวแทนออกของ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการเสียภาษีสำหรับของนำเข้าและส่งออก
 • หลักการและนโยบายภาษีอากร, ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร
 • หลักเกณฑ์การตีความและจำแนกพิกัด
 • พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ * การกำหนดราคาศุลกากรตามความตกลง GATT
 • องค์การค้าโลก (WTO), พิกัดอัตราศุลกากรเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
 • คำอธิบายรายละเอียดใบขนสินค้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษี
 • พิธีการศุลกากรทางอากาศยานและพิธีการสำหรับของเร่งด่วน
 • การคิดคำนวณค่าภาษีศุลกากร ในการนำเข้าสินค้า
 • การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า - ขาออก
 • การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า - ส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร
 • พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 และ มาตรา 8 ทวิ (Bonder Store)
 • การส่งเสริมการลงทุน (BOI), เขตอุตสาหกรรมส่งออก, เขตปลอดอากร
 • สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร, การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ, การชดเชยค่าภาษีอากร,
 • ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามพิกัดฯภาค 4

หัวข้อนำเข้า - ส่งออก (Import - Export)

 • ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกสินค้า
 • การเริ่มต้น ไอเดีย ลู่ทาง การทำสัญญาซื้อขายและสาระสำคัญ
 • เทอมการค้าสากลและเงื่อนไขราคา Inco-term ปี 2010
 • การเสนอราคาส่งออกและตัวแปร ในการกำหนดราคาล่าสุด
 • การคำนวณค่าขนส่งสินค้าทางทะเล และทางอากาศ
 • เอกสารการค้าระหว่างประเทศ ที่มาและวัตถุประสงค์การใช้
 • รูปแบบการชาระเงินการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติ
 • สาระสำคัญของ L/C , การวิเคราะห์,การตีความและการเปิด L/C
 • ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารขายตั๋วส่งออก B/C & L/C & DISCREPANCY / INDEMNITY
 • ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก PACKING CREDIT การคำนวณดอกเบี้ย
 • สินเชื่อเพื่อการนาเข้า Trust Receipt (T/R ) และสาระสำคัญที่ควรทราบ
 • การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับผู้นาเข้า ผู้ส่งออก
 • มาตรการส่งเสริมการส่งออก B.O.I. การนิคม UPC 600

หัวข้อด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( Forwarder )

 • เรียนธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)
 • Overview of Logistics
 • เรียนรู้รูปแบบการทำงานอย่างครบวงจรโดยใช้ระบบ Logistics, Supply Chain
 • การติดต่อสายการบินและตัวแทนการขนส่งต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
 • การทำสำรองพื้นที่ระวางสินค้าตามเส้นทางต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการส่ง
 • วิธีการรับขนถ่ายสินค้า หีบห่อ การบรรจุ ให้เหมาะสมกับสินค้าประเภทต่าง ๆ
 • การขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ รวมถึงสัตว์สิ่งมีชีวิต และ ศพ
 • การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการขนส่งและตามความต้องการของลูกค้า
 • การส่งมอบสินค้าให้กับสายการบินตามวัน เวลา ที่กำหนด
 • เรียนรู้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบคลังสินค้า (Warehouse)
 • การคำนวณค่าระวาง, ขั้นตอนในการเลือกใช้อัตราค่าระวางแต่ละเภทของสินค้า
 • การกรอกตั๋วใบตราส่งสินค้า (Air Waybill Completion)