Institute of languages and Airline Business (NICS)

โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบินนิคส์

สถาบันอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและกรมศุลกากร

Tel.02-255-3323 , 089-032-1037 , 088-255-3298

Email : nicsthai@yahoo.com

nic1

HOW TO START ….?

“ หลายคนสนใจ ทำธุรกิจหรือสมัครงานด้านธุรกิจนำเข้า-ส่งออก(Import Export), ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, ธุรกิจตัวแทนออกของ(Shipping) แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้สมัครงานพลาดโอกาสทีจะได้งานที่ดีๆ ในบริษัทนำเข้าส่งออก(Import-Export) และสายงานที่เกี่ยวข้องหรือ ผู้ประกอบการจำนวนมากพลาดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและได้กำไรสูงสุด เนื่องจากขาดความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานจึงพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย ”

NICS จึงจัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น ด้านนำเข้าส่งออก(Import – Export) และด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
รวมถึงหลักสูตรตัวแทนออกของ(Shipping) เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสูง สู่โลกธุรกิจและตลาดแรงงาน

ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

ผู้บริหารและทีมวิทยากรมีประสบการณ์การทำงานด้านสายการบินและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์ การสอนไม่ต่ำกว่า 30 ปี

รองรับโดย

ได้รับการอนุมัติ และสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนธุรกิจการบินแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ แหล่งงาน ของวงการธุรกิจการบินภายใต้นิยาม โรงเรียนภายใต้มาตรฐานสายการบินและหลักสูตรที่เปิดอบรมยังได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากร

การอบรม

คอร์สเรียนที่สถาบัน NICS จะช่วยคุณเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ทำงานได้ทันที เรียนง่ายไม่ต้องมีพื้นฐานก็อบรมได้ ผู้อบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานอดีต - ปัจจุบัน

NICS เป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่วงการธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันแรกต่อเนื่องถึงปัจจุบัน การยอมรับและสนับสนุนจากผู้ประกอบการจึงเป็นหลักประกันคุณภาพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 35 ปี

เริ่มต้น “ วันนี้ ” จากจุดเริ่มต้นที่ถูกทาง ดีแค่ไหนเมื่อพบเส้นทางสู่งานดี มีอนาคต
เรียนง่าย ไม่ต้องมีประสบการณ์ เราพร้อมที่จะสอนให้คุณทำงานได้จริง
หลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่เข้มขัน ที่ให้มากกว่างาน เพื่อพัฒนาคุณให้
“ คิดเป็น ทำงานได้ และ รายได้ดี ”
ทั้งนี้จากสถิติผลงานการันตีที่ผ่านมา 35 ปี ของสถาบัน ฯ

โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบินนิคส์

หลักสูตรอบรม

“ หลักสูตรเรียนที่ NICS จะช่วยคุณให้ได้รับสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่
ครั้งแรกก่อนการเริ่มต้นทำงาน ไม่สำคัญว่าคุณจะมีความรู้มาก่อน
หรืออยู่ในระดับใดก็ตาม หลักสูตรของเราจะช่วยเพิ่มทักษะและ
ความเชี่ยวชาญให้แก่คุณ เพื่อให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันและ
ความท้าทายในโลกธุรกิจและตลาดแรงงาน “

อบรมตั้งแต่พื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
เรียนง่าย ไม่จำกัดสาขา เน้นการอบรมแบบเชิงปฏิบัติ
ผู้อบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

หลักสูตรนำเข้าส่งออกและตัวแทนออกของ

Course Import – Export – Shipping

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับงานด้านนำเข้าส่งออก
และพิธีการศุลกากร เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่าง
ถูกต้อง และแม่นยำ

หลักสูตรตัวแทนออกของ

Course Shipping

หลักสูตรสำหรับบุคลที่ต้องการความรู้
เพื่อนำไปปฏิบัติพิธีการออกของ และ
ผู้ที่ต้องการสอบเป็นตัวแทนออกของ
กับกรมศุลกากร

หลักสูตรเทคนิคนำเข้าส่งออก ( 1 Day)

Course Import Export 1 Day

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ, พนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้สนใจทำธุรกิจ รวมถึงพนักงาน
บริษัทที่มีเวลาน้อย แต่ต้องการเรียนรู้การ
ทำนำเข้าส่งออกเพิ่มเติม แบบเร่งรัด

หลักสูตรเทคนิคพิธีการศุลกากร ( 1 Day )

Course Shipping 1 Day

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ, พนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้สนใจทำธุรกิจ รวมถึงพนักงาน
บริษัทที่มีเวลาน้อย แต่ต้องการเรียนรู้การ
ทำพิธีการศุลกากรเพิ่มเติม แบบเร่งรัด

หลักสูตรอบรมสัมมนานอกสถานที่

Course In-House Training

หลักสูตรอบรมให้กับองค์กรที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยสามารถ
เลือกหรือปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามความต้องการ
ของผู้เข้าอบรมได้

หลักสูตรการขนส่งสินค้าทางอากาศ

Course Air Cargo

หลักสูตรอบรมที่ให้ความรู้ด้านการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อให้ทราบ
รายละเอียดทุกขั้นตอน และการทำ
งานที่ครบถ้วน