โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบินนิคส์

หลักสูตรอบรม

“ หลักสูตรเรียนที่ NICS จะช่วยคุณให้ได้รับสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่
ครั้งแรกก่อนการเริ่มต้นทำงาน ไม่สำคัญว่าคุณจะมีความรู้มาก่อน
หรืออยู่ในระดับใดก็ตาม หลักสูตรของเราจะช่วยเพิ่มทักษะและ
ความเชี่ยวชาญให้แก่คุณ เพื่อให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันและ
ความท้าทายในโลกธุรกิจและตลาดแรงงาน “

อบรมตั้งแต่พื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน
เรียนง่าย ไม่จำกัดสาขา เน้นการอบรมแบบเชิงปฏิบัติ
ผู้อบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

หลักสูตรนำเข้าส่งออกและตัวแทนออกของ

Course Import – Export – Shipping

หลักสูตรที่อบรมเกี่ยวกับงานด้านนำเข้าส่งออก
และพิธีการศุลกากร เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่าง
ถูกต้อง และแม่นยำ

หลักสูตรตัวแทนออกของ

Course Shipping

หลักสูตรสำหรับบุคลที่ต้องการความรู้
เพื่อนำไปปฏิบัติพิธีการออกของ และ
ผู้ที่ต้องการสอบเป็นตัวแทนออกของ
กับกรมศุลกากร

หลักสูตรเทคนิคนำเข้าส่งออก ( 1 Day)

Course Import Export 1 Day

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ, พนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้สนใจทำธุรกิจ รวมถึงพนักงาน
บริษัทที่มีเวลาน้อย แต่ต้องการเรียนรู้การ
ทำนำเข้าส่งออกเพิ่มเติม แบบเร่งรัด

หลักสูตรเทคนิคพิธีการศุลกากร ( 1 Day )

Course Shipping 1 Day

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ, พนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้สนใจทำธุรกิจ รวมถึงพนักงาน
บริษัทที่มีเวลาน้อย แต่ต้องการเรียนรู้การ
ทำพิธีการศุลกากรเพิ่มเติม แบบเร่งรัด

หลักสูตรอบรมสัมมนานอกสถานที่

Course In-House Training

หลักสูตรอบรมให้กับองค์กรที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยสามารถ
เลือกหรือปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามความต้องการ
ของผู้เข้าอบรมได้

หลักสูตรการขนส่งสินค้าทางอากาศ

Course Air Cargo

หลักสูตรอบรมที่ให้ความรู้ด้านการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อให้ทราบ
รายละเอียดทุกขั้นตอน และการทำ
งานที่ครบถ้วน