หลักสูตร ตัวแทนออกของ ( Course Shipping )

หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ด้านพิธีการออกของ และผู้ที่ต้องการสอบเป็นตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร

เนื้อหาการอบรม
–  จรรยาบรรณตัวแทนออกของ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก
–  การเสียภาษี การประเมินอากร การชำระอากร ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร
–  ความรู้และหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
–  ขอบเขตสินค้าตามประเภทพิกัดขาเข้าและอัตราอากรสำหรับการนำเข้า
–  ของที่ได้รับยกเว้นตามพิกัดอัตราศุลกากรภาค 4 และพิกัดอัตราขาออก
–  กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ประเภทของเอกสารและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
–  กฎและระเบียบพิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
–  ประเภทของเอกสารและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 
–  การประเมินราคาศุลกากรตามระบบแกตต์ และการกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า
–  พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ( e-Import , e-Export , e-Transition )
–  การสำแดงใบขนสินค้าและการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออก
–  พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง, การผ่านแดน , การถ่ายลำ , การขนถ่ายข้างลำ , ใบขน ฯ Re-Export
–  พิธีการส่วนบุคคล เอกสิทธิ์ และสุทธินำกลับ
–  พิการศุลกากรทางอากาศยาน ,พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ ,คลังสินค้าทัณฑ์บน
–  สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ,การส่งเสริมการลงทุน, การคืนอากรตามมาตรา 29 ,การชดเชยอากร  
–  เขตปล่อยอากรและเขตประกอบการเสรี

  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

    –  วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

    –  อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

    –  มีความรู้สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอได้

ติดต่อขอใบสมัครได้ที่  089-032-1037 , 02-255-3323 , 088-255-3298

e-mail : nicsthai@yahoo.com