หลักสูตรนำเข้าส่งออก – ตัวแทนออกของ
COURSE IMPORT- EXPORT-SHIPPING

หลักสูตร 2 IN 1 ที่ช่วยปูพื้นฐานเสริมสร้างความเข้าใจ และชี้แนวทางในการทำงานจริง  เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ทำงานหรือดำเนินธุรกิจ เนื่องจากในการนำเข้าส่งออกสินค้ามีขั้นตอนและกระบวนการมากมาย ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ดำเนินธุรกิจในด้านนี้จำเป็นต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกก่อนการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือการทำงาน  เพื่อสามารถจัดการได้ว่าแต่ละเอกสารคืออะไร มีขั้นตอนที่มาและที่ไปอย่างไร รวมไปถึงการดำเนินพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ช่วยลดต้นทุนด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และสามารถดำเนินเรื่องต่อได้ง่ายขึ้นให้ถูกต้องตามหลักของหน่วยงานราชการอันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อหน่วยงานหรือบริษัท ทำให้ท่านมีความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกธุรกิจและตลาดแรงงาน  

เหมาะสำหรับ
– เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้า
– พนักงานบริษัทที่ต้องการ Update ความรู้เพิ่มเติม
– สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนสายงานหรือ สมัครงาน

1. คอร์สนำเข้า – ส่งออก ( Import – Export )
–  ความรู้ทั่วไปและการเตรียมความพร้อมในการนำเข้า – ส่งออก
–  การจดทะเบียน ,การเลือกสินค้า ,ลู่ทางการตลาด
–  ข้อควรพิจารณาก่อนการซื้อขาย ,การทำสัญญาซื้อขายและสาระสำคัญ
–  เทอมการค้าสากลและเงื่อนไขราคา Inco – term ปี 2020
–  ตัวแปรในการกำหนดราคาและการเสนอราคาสินค้า
–  การทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ ที่มา และวัตถุประสงค์การใช้
–  เอกสารที่ใช้ในการขนส่งทางทะเล
–  การคำนวณค่าระวางขนส่งสินค้าทางทะเล และ ทางอากาศ
–  วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ ความเสี่ยง และวิธีการปฏิบัติ
–  รูปแบบการชำระเงินและระบบธนาคารที่เกี่ยวข้อง
–  การเปิดและสาระสำคัญของ L / C และเงื่อนไขของ Discrepancy / Indemnity
–  ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารขายตั๋วส่งออกภายใต้ L/C ,ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บ
–  สินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit การคิดคำนวณดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ
–  สินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust receipt และสาระสำคัญที่ควรทราบ
–  ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้า และสินค้าที่มีการจัดระเบียบนำเข้า
–  การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก
–  ข้อปฏิบัติและการบังคับใช้ UCP 600

2.คอร์สตัวแทนออกของ  ( Shipping )
–  จรรยาบรรณตัวแทนออกของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก
–  การเสียภาษี การประเมินอากร การชำระอากร ความผิดและโทษตามกฎหมายศุลกากร
–  ความรู้และหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
–  ขอบเขตสินค้าตามประเภทพิกัดขาเข้าและอัตราอากรสำหรับการนำเข้า
–  ของที่ได้รับยกเว้นตามพิกัดอัตราศุลกากรภาค 4 และพิกัดอัตราขาออก
–  กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ประเภทของเอกสารและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
–  กฎและระเบียบพิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
–  ประเภทของเอกสารและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 
–  การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและการตรวจสอบเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 
–  การประเมินราคาศุลกากรตามระบบแกตต์ และการกำหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า
–  พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ( e-Import , e-Export , e-Transition )
–  การสำแดงใบขนสินค้ หัวาขาเข้า-ขาออกและการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออก
–  พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง, การผ่านแดน, การถ่ายลำ, การขนถ่ายข้างลำ, ใบขน ฯ Re-Export
–  พิธีการส่วนบุคคล พิการศุลกากรทางอากาศยาน พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์
–  สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร การส่งเสริมการลงทุน การคืนอากร การชดเชยอากร
–  คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า เขตปล่อยอากร และเขตประกอบการเสรี

ติดต่อขอใบสมัครได้ที่  089-032-1037 , 02-255-3323 , 088-255-3298

e-mail : nicsthai@yahoo.com